Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie spoločnosti maXmaRR EVENT house s.r.o.  o ochrane osobných údajov

1. Názov a adresa prevádzkovateľa


V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov prevádzkovateľom je:

maXmaRR EVENT house s.r.o.
Kaštielska 21
821 05 Bratislava
Tel.: +421905 274 111
Email: maxmarr@maxmarr.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Naša kontaktná osoba 
Juraj Tóth
Naša zodpovedná osoba
Juraj Tóth

3. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

3.1. Rozsah spracúvania osobných údajov


V zásade spracúvame iba osobné údaje našich užívateľov v takom rozsahu, v akom je to potrebné na poskytovanie funkčnej internetovej stránky a nášho obsahu a služieb. Osobné údaje našich užívateľov sa spracúvajú pravidelne a iba so súhlasom užívateľa. Výnimky sa uplatňujú v tých prípadoch, kedy sa predchádzajúci súhlas nedá z objektívnych dôvodov získať a spracúvanie údajov povoľuje zákon.

3.2. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov


Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR slúži ako právny základ spracúvania osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Toto platí aj pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na zavádzanie predzmluvných opatrení.

3.3. Vymazanie údajov a doba uchovávania


Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú ihneď po tom, ako zanikne účel uchovávania. Okrem toho sa môžu údaje uchovávať vtedy, ak to ustanovil zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch alebo iných ustanoveniach a právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa. Údaje sa zablokujú alebo vymažú aj vtedy, keď uplynie doba uchovávania stanovená vo vyššie uvedených normách, ak neexistuje potreba ďalšieho uchovávania údajov z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

4. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

4.1. Opis a rozsah spracúvania údajov


Na našej stránke nájdete kontaktný formulár pre elektronický kontakt. Ak užívateľ využije túto možnosť, prenesú sa k nám a uchovajú údaje uvedené vo vstupnej maske. Ide o nasledujúce údaje:
* Povinné pole
Meno*
Priezvisko*
Vek*

E-mail *
Adresa*

Telefónne číslo*
Príloha (životopis)

Vaša správa*

Získa sa váš súhlas so spracúvaním údajov v rozsahu procesu odosielania a uvedie sa odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.
Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uchovajú osobné údaje užívateľa prenášané e-mailom.
V tejto súvislosti sa neposkytnú žiadne údaje tretím stranám. Tieto údaje sa použijú výhradne na spracúvanie konverzácie a na účely maXmaRR EVENT house s.r.o..

4.2. Právny základ pre spracúvanie údajov

Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR je právnym základom pre spracúvanie údajov, ak užívateľ poskytol súhlas.
Právnym základom pre spracúvanie údajov prenášaných počas zasielania e-mailu je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak je účelom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, doplňujúcim právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

4.3. Účel spracúvania údajov


Osobné údaje zo vstupnej masky používame iba na spracovanie vzniku kontaktu a na to, aby sme vám poskytli obsah a služby vyhradené pre našich registrovaných užívateľov. V prípade kontaktu e-mailom to tiež tvorí potrebný oprávnený záujem na spracúvanie údajov.
Ďalšie osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a zaistila sa bezpečnosť našich IT systémov.

4.4. Doba uchovávania

Údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údajov zasielaných e-mailom, uchovávajú sa do ukončenia príslušnej konverzácie s užívateľom. Konverzácia je ukončená vtedy, keď sa dá z okolností usúdiť, že dané skutočnosti boli plne objasnené. Doplňujúce osobné údaje získané počas procesu odosielania sa vymažú najneskôr do siedmych dní.

4.5. Možnosť namietať a vymazať údaje 


Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti uchovávaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať.
Za týmto účelom nás kontaktujte e-mailom na adrese maxmarr@maxmarr.sk  alebo na korešpondenčnej adrese našej spoločnosti. V takomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje uložené počas toho, keď nás užívateľ kontaktoval.

5. Právo odvolať sa na dozorný orgán


Podľa čl. 77 ods. 1 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa nespracúvajú zákonne, a najmä ak sa pri ich spracúvaní porušuje nariadenie GDPR. Adresa dozorného orgánu, do ktorého jurisdikcie spadáme, je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel: + 421 2 32 31 32 11
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk