ŠTATÚT SÚŤAŽE MAXMARRKA (ďalej len „Súťaž“)

Tento štatút Súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži dostupnej na www.maxmarrka.sk a spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov Súťaže. 

I. Organizátor Súťaže 

Organizátorom a prevádzkovateľom propagačnej Súťaže je: maXmaRR EVENT house so sídlom Kaštieľska 21 , IČO: 51 045 966, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 124144/B (ďalej len „Organizátor“). Organizátor týmto vyhlasuje propagačnú Súťaž s názvom MAXMARRKA podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor. 

II. Trvanie Súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 26.4.2021 (prvý hrací deň) do 3.5.2021 (posledný hrací deň) vrátane (ďalej len „Trvanie Súťaže“). Súťaž bude vyhodnotená dňa 6.5.2021 (ďalej len „Deň vyhodnotenia Súťaže“). 

III. Účasť v Súťaži 

Účastníkom Súťaže môže byť (kumulatívne) každá fyzická osoba s vekom minimálne osemnásť (18) rokov, plne spôsobilá na právne úkony, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa prostredníctvom unikátneho kódu, ktorý získa formou mailu (ďalej len „Kód“), prihlási do Súťaže počas Trvania Súťaže prostredníctvom stránky na www.maxmarrka.sk , kde vyplní časť: „Prezývka alebo meno“ – výlučne pre účely Súťaže (zobrazenie v rebríčku Súťaže a na účely označenia v diskusii Súťaže) a zadá svoj platný e-mail, výlučne pre účely kontaktovania za účelom prípadného odovzdania výhry (ďalej len „Súťažiaci“). Súťažiaci berie na vedomie, že každý kto pozná jeho Kód, môže hrať v jeho mene a získať ceny namiesto neho, preto je povinný Kód starostlivo uschovať a nezverejňovať. 

IV. Predmet Súťaže 

Predmetom Súťaže je uskutočňovanie úkonov bližšie neurčeného okruhu Súťažiacich, ktorých cieľom je zúčastniť sa Súťaže v súlade s týmto Štatútom, a to vyznačením tipov na výsledky (výhra konkrétneho súpera v riadnom hracom čase alebo remíza súperov v riadnom hracom čase) zápasov ponúknutých Organizátorom počas Trvania Súťaže. Každý hrací deň Súťaže (v rámci Trvania Súťaže) budú Organizátorom ponúknuté iné zápasy – t.j. v každý hrací deň Súťaže v rámci Trvania Súťaže budú pre každého zo Súťažiacich k dispozícii len zápasy NHL dostupné daný hrací deň. 

Prvým hracím dňom sa rozumejú zápasy, ktoré sa odohrajú 27.4. po 00:00 a budú v ponuke v aplikácii 26.4.2021. Posledným hracím dňom sa rozumejú zápasy, ktoré sa odohrajú 3.5. po 00:00. 

Súťažiaci v Súťaži zbiera body za to, že uhádne, kto zvíťazí (prípadne remizuje) v reálnych športových zápasoch (v riadnom hracom čase). Každý hrací deň Súťaže Súťažiaci môže (nemusí) tipovať víťaza (alebo remízu) jednotlivých zápasov (v riadnom hracom čase) naplánovaných a vybratých Organizátorom na daný hrací deň Súťaže. Počet bodov uvedený v zátvorke pri jednotlivých súperoch, resp. pri tipe x – remíza v riadnom hracom čase, indikuje (podľa Organizátora, resp. stávkových kancelárií) pravdepodobnosť výhry. Čím menej bodov je uvedených pri konkrétnom tíme, tým má príslušný tím (podľa Organizátora, resp. stávkových kancelárií) vyššiu šancu vyhrať a je favorit v zápasu. Pokiaľ bude niektorý zápas vybratý Organizátorom na účely Súťaže odložený na čas po Termíne Súťaže alebo nebude riadne ukončený do času Trvania Súťaže, potom vyznačený tip Súťažiaceho na tento zápas nebude zohľadnený v konečnom poradí. V prípade každého správneho tipu jednotlivého 

Súťažiaceho sa mu za daný správny tip pripíšu body uvedené v zátvorke pri jednotlivých súperoch, resp. pri tipe x – remíza v riadnom hracom čase. Pre účasť v Súťaži, resp. pre účasť v ktoromkoľvek jej hracom dni v rámci Trvania Súťaže, nie je nutná účasť v ktoromkoľvek inom hracom dni Súťaže – každý Súťažiaci sa môže rozhodnúť, či sa Súťaže zúčastní v jednom, viacerých alebo všetkých hracích dňoch Súťaže. Obdobne platí, že každý Súťažiaci sa môže rozhodnúť, či sa Súťaže zúčastní jedným, viacerými alebo všetkými tipmi v rámci jednotlivého hracieho dňa Súťaže. 

V. Poradie Súťaže, víťaz Súťaže 

Poradie Súťaže sa určí počtom bodov, ktoré jednotliví Súťažiaci nazbierajú za správne tipy v súlade s týmto Štatútom. Výhercami Súťaže budú tí Súťažiaci, ktorí po skončení Trvania Súťaže nazbierajú najviac bodov za správne tipy v súlade s týmto Štatútom (ďalej len „Víťazi“). V prípade, že rovnaký počet bodov dosiahne viac Súťažiacich, o poradí rozhoduje väčší počet správne vyznačených tipov. Poradie Súťaže vyhodnotí Organizátor v Deň vyhodnotenia Súťaže. 

VI. Výhry v Súťaží a výhercovia Súťaže 

Výhry do Súťaže venoval Organizátor. Výhru získa každý zo Súťažiacich, ktorý sa podľa počtu bodov za správne tipy v súlade s týmto Štatútom bodov umiestni na: 

1. mieste – Víťaz (najvyšší počet získaných bodov)
2. mieste ( druhý najvyšší počet získaných bodov)
3. mieste ( tretí najvyšší počet získaných bodov) 

Výhru voucher PARTY HOUSE v hodnote 100 eur na tvoju víkendovú grilovačku získa Súťažiaci s najvyšším počtom bodov spomedzi všetkých Súťažiacich, ktorí tipovali. 

Výhru voucher PARTY HOUSE v hodnote 100 eur na tvoju narodeninovú oslavu / part získa Súťažiaci s druhým najvyšším počtom bodov spomedzi všetkých Súťažiacich, ktorí tipovali. 

Výhru Víkend s Jackom – Jack Daniels 0.7 + novinka Jack Daniels Apple 0.7 získa Súťažiaci s tretím najvyšším počtom bodov spomedzi všetkých Súťažiacich, ktorí tipovali. 

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350€ za jednu výhru. 

VII. Odovzdanie výhier Súťaže 

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v Súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Za účelom odovzdania výhry je každý výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť. Každý výherca bude v priebehu siedmich (7) dní po Dni vyhodnotenia Súťaže kontaktovaný, a to prostredníctvom ním v rámci zapojenia sa do Súťaže poskytnutej e-mailovej adresy a bude požiadaný o poskytnutie kontaktných údajov potrebných na doručenie príslušnej výhry, a to korešpondenčnej adresy na e-mailovú adresu, z ktorej bude kontaktovaný. Výhra bude odovzdaná výhercovi osobne alebo doručením prostredníctvom príslušného prepravcu alebo na základe dohody s výhercom. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania jednotlivej výhry. Organizátor nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol Organizátor upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej 

pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti odovzdať výhru príslušnému výhercovi Súťaže (napr.: nemožnosť zaslať výhru príslušnému výhercovi Súťaže, nereagovanie na e-mail Organizátora, zistenie nesplnenia podmienok účasti v Súťaži, odmietnutie prevziať výhru príslušným výhercom Súťaže a pod.) nedôjde k odovzdaniu jednotlivej výhry príslušnému výhercovi Súťaže ani do 31.5.2021 odo Dňa vyhodnotenia Súťaže, nárok na príslušnú výhru zaniká a príslušná výhra prepadá v prospech náhradného výhercu Súťaže, ktorým bude Súťažiaci vybratý náhodným žrebovaním Organizátora, uskutočneného bez účasti verejnosti, a to spomedzi všetkých Súťažiacich, ktorí doposiaľ žiadnu výhru nezískali. 

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 

Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky Súťaže, vrátane zmeny Trvania Súťaže alebo Súťaž kedykoľvek odvolať, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia tejto informácie na www.maxmarrka.sk Ak bude mať Organizátor Súťaže podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie Súťažiaceho alebo iných osôb, ktoré takýmto konaním Súťažiacemu napomohli alebo mohli napomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto konaniu preukázateľne dôjde, bude takýto Súťažiaci zo Súťaže až do odvolania vylúčený. V sporných prípadoch si Organizátor Súťaže vyhradzuje právo rozhodnúť o vylúčení Súťažiaceho s konečnou platnosťou. Účasť v Súťaži a výhru v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas s týmto Štatútom Súťaže a zaväzuje sa ho v plnom rozsahu dodržiavať. 

V Bratislave 

Dňa 25.4.2021